• 95. godišnja Skupština, 20.6.2020.
  • Zajednička fotografija članova društva snimljena prigodom svečanog otvorenja novog vatrogasnog doma, 22.4.2017.
  • Dan otvorenih vrata Ureda predsjednice RH, 20.2.2016.
  • Detalj sa svečane sjednice povodom obilježavaja 90. obljetnice rada - 13.9.2015.
  • Zajednička fotografija od 23.8.2015
  • Načelnik Hrvatske vatrogasne zajednice mr. Željko Popović na 89. skupštini društva, 29.3.2014.
  • GVZ Slavko Tucaković i ravnatelj DUZS-a Jadran Perinić u općini Donji Andrijevci, 14.11.2013.
  • Zaprešić, 13.10.2013.
  • Skupština i primopredaja vozila
Vatrogasna zajednica

Kontakt informacije

DVD Donji Andrijevci
Posavska 24C
35214 Donji Andrijevci
OIB: 55771236701

Predsjednik: 091/1444-505
Zapovjednik: 091/1444-532
info@dvddonjiandrijevci.hr
Lokacija DVD Donji Andrijevci Opširnije

Statistika posjećenosti

Danas: 10
Jučer: 8
Ovaj tjedan: 43
Ovaj mjesec: 61
Ukupno: 37599
Opširnije

Korisni linkovi

Nesretan slučaj?

U slučaju požara, prometne nesreće ili neke druge nezgode ljudi od šoka ili u panici ne znaju što učiniti, važno je ostati priseban i tražiti pomoć.
Hitni slučaj, 112? Hitni slučaj, 112?

Zadnje intervencije

Tijela

Tijela društva

Tijela Društva su:

 • Skupština
 • Upravni odbor
 • Nadzorni odbor

Skupština

Skupština je najviše tijelo upravljanja Društvom.

Skupštinu Društva čine svi članovi Društva s navršenih 18 godina života, osim onih koji su pravomoćnom sudskom odlukom lišeni poslovne sposobnosti. Pravo glasa na Skupštini Društva imaju članovi s navršenih 18 godina života i koji su evidentirani u matičnoj knjizi.

Broj članova Skupštine s pravom glasa utvrđuje verifikacijska komisija. Ostali članovi Društva sudjeluju u radu Skupštine ali bez prava glasa. Redovita sjednica Skupštine održava se najmanje jedanput godišnje u pravilu prema rasporedu nadležne vatrogasne zajednice, s time da se svake četvrte godine redovita sjednica održava kao izborna. Izborna sjednica Skupštine može se održati i kao zasebna sjednica. Pored redovnih i izbornih sjednica mogu se održavati izvanredne, tematske i svečane sjednice Skupštine.

Skupština pravovaljane odluke donosi natpolovičnom većinom nazočnih.

Iznimno, Statut i njegove izmjene i dopune te Odluka o prestanku rada društva donose se većinom glasova svih članova Skupštine.

Skupština:

 • donosi Statut i njegove izmjene i dopune
 • bira i razrješava predsjednika i zamjenika predsjednika
 • bira i razrješava članove Upravnog i Nadzornog odbora
 • donosi poslovnik o radu Skupštine
 • usvaja izvješće o radu za prethodnu poslovnu godinu
 • usvaja izvješće o financijskom poslovanju za prethodnu poslovnu godinu
 • potvrđuje program rada i financijski plan
 • usvaja izvješće Nadzornog odbora
 • donosi odluku o dodjeli vatrogasnih i drugih javnih priznanja članovima Društva
 • donosi odluku o dodjeli statusa počasnog dužnosnika odnosno počasnog člana Društva
 • donosi odluku o udruživanju u nadležnu vatrogasnu zajednicu
 • donosi višegodišnje planove razvoja
 • donosi odluku o prestanku rada Društva

Upravni odbor

Upravni odbor je izvršno tijelo Skupštine.

Upravni odbor broji 9 (devet) članova.

Predsjednik, zamjenik predsjednika, zapovjednik, zamjenik zapovjednika, tajnik i blagajnik članovi su Upravnog odbora po položaju.

Radom Upravnog odbora upravlja predsjednik Društva, a u njegovoj odsutnosti njegov zamjenik.

Sjednice Upravnog odbora saziva predsjednik Društva prema potrebi a najmanje četiri puta godišnje.

Upravni odbor može pravovaljano odlučivati ukoliko je sjednici nazočna natpolovična većina članova.

Pravovaljane odluke donose se natpolovičnom većinom prisutnih.

Upravni odbor utvrđuje:

 • prijedlog Statuta te njegove izmjene i dopune
 • prijedlog dnevnog reda, mjesto i datum održavanja sjednice Skupštine
 • prijedlog izvješća o radu i financijskom poslovanju
 • prijedlog dodjele vatrogasnih i drugih javnih priznanja članovima Društva
 • prijedlog o dodjeli statusa počasnog člana i počasnog dužnosnika Društva
 • prijedloge drugih akata koje donosi Skupština Društva

Upravni odbor imenuje i razrješava:

 • zapovjednika i zamjenika zapovjednika vatrogasne postrojbe
 • tajnika
 • blagajnika
 • predsjednike i članove radnih tijela Upravnog odbora
 • predstavnike u radna tijela ustanova i organizacija s kojima surađuje

Upravni odbor donosi:

 • program rada i financijski plan
 • odluku o primanju u članstvo i prestanku članstva
 • odluku o kupnji pokretne i nepokretne imovine
 • odluku o prodaji pokretne i nepokretne imovine
 • odluku u zakupu i najmu pokretne i nepokretne imovine
 • odluku o ustupanju na korištenje pokretne i nepokretne imovine bez naknade
 • odluku o žalbenim postupcima iz osnove rada zaposlenih stručnih djelatnika
 • druge opće akte iz svog djelokruga rada te prati njihovu provedbu

Upravni odbor:

 • prati ostvarivanje programa rada, financijskog plana, odluka, zaključaka i smjernica koje donosi Skupština
 • rukovodi radom Društva između dvije sjednice Skupštine
 • brine o informiranju članstva i javnosti
 • osniva odbore, komisije, povjerenstva i druga radna tijela koja pomažu u ostvarivanju ciljeva društva
 • obavlja i druge aktivnosti koje odredi Skupština

Nadzorni odbor

Članove Nadzornog odbora bira Skupština iz redova članstva Društva.

Nadzorni odbor ima 3 člana.

Sjednice Nadzornog odbora saziva i predsjedava im predsjednik kojeg članovi biraju iz svojih redova.

Sjednice Nadzornog odbora saziva predsjednik prema potrebi.

Nadzorni odbor može pravovaljano odlučivati ukoliko je sjednici nazočna natpolovična većina članova.

Pravovaljane odluke donose se natpolovičnom većinom prisutnih.

Nadzorni odbor:

 • prati primjenu i provođenje Statuta i drugih općih akata
 • analizira provođenje odluka, zaključaka i smjernica Skupštine, Upravnog odbora i njihovih radnih tijela
 • nadzire materijalno-financijsko poslovanje te korištenje i raspolaganje imovinom Društva
 • Nadzorni odbor izvještava o svom radu Skupštinu jednom godišnje i predlaže poduzimanje odgovarajućih mjera


Vremenska prognoza Donji Andrijevci
Obavijest
Poruka je uspiješno poslana!
U redu